Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par to nostāju attiecībā uz sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijas noteikumiem, kas Savienības vārdā jāpieņem Asociācijas padomē, kura izveidota ar Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Turciju