Mål T-436/10: Tribunalens dom av den 15 juli 2015 – HIT Groep mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Europeiska marknaden för stål för spännarmering — Fastställande av priser, uppdelning av marknaden och utbyte av känsliga affärsuppgifter — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF konstateras — Regler som styr ett moderbolags ansvar för sitt dotterbolags konkurrensbegränsande verksamhet — Presumtion om ett faktiskt utövande av ett avgörande inflytande — Rimlig frist)