Vec T-436/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. júla 2015 – HIT Groep/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Európsky trh s predpínacou oceľou — Stanovenie cien, rozdelenie trhu a výmena citlivých obchodných informácií — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Pravidlá týkajúce sa pripísateľnosti protisúťažných postupov, ktorých sa dopustila dcérska spoločnosť, jej materskej spoločnosti — Domnienka skutočného uplatňovania rozhodujúceho vplyvu — Primeraná lehota“)