Zaak T-436/10: Arrest van het Gerecht van 15 juli 2015 — HIT Groep/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese markt van spanstaal — Vaststelling van de prijzen, marktverdeling en uitwisseling van commercieel gevoelige informatie — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld — Regels inzake de toerekenbaarheid van mededingingsverstorende gedragingen van een dochteronderneming aan haar moedermaatschappij — Vermoeden van de daadwerkelijke uitoefening van beslissende invloed — Redelijke termijn”)