Дело T-436/10: Решение на Общия съд от 15 юли 2015 г. — HIT Groep/Комисия (Конкуренция — Картели — Европейски пазар на стомана за предварително напрягане — Определяне на цени, подялба на пазара и обмен на чувствителна търговска информация — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС — Норми, предвиждащи възможност за търсене на отговорност от дружеството майка за антиконкурентните практики на дъщерното дружество — Презумпция за действително упражняване на решаващо влияние — Разумен срок)