Komisijas Regula (EEK) Nr. 3859/87 (1987. gada 22. decembris), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2723/87, ar ko paredz īpašus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju režīma piemērošanai attiecībā uz labību, kuru izved kā makaronu izstrādājumus, uz ko attiecas kopējā muitas tarifa pozīcija Nr. 19.03