KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI UN EIROPAS PARLAMENTAM Tehniskās korekcijas attiecībā uz īpašiem instrumentiem 2020. gadam (Padomes Regulas Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, 6. panta 1. punkta e) un f) apakšpunkts)