Komisijas Regula (EEK) Nr. 3170/87 (1987. gada 23. oktobris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai piemērotu īpašos pasākumus attiecībā uz tādas olīveļļas importu, kuras izcelsme ir Tunisijā