Lieta C-395/16: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 8. marta spriedums (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums — Regula (EK) Nr. 6/2002 — Kopienas dizainparaugs — 8. panta 1. punkts — Ražojuma izskata iezīmes, ko nosaka vienīgi tā tehniskā funkcija — Vērtēšanas kritēriji — Alternatīvu dizainparaugu esamība — “Objektīva novērotāja” skatpunkta ņemšana vērā)