ZIŅOJUMS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)) 1. daļa. Rezolūcijas priekšlikums Budžeta komiteja Referenti: Pierre Larrouturou (III iedaļa - Komisija)