Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums Lietā COMP/39.165 — Lokšņu stikls (saskaņā ar 15. un 16. pantu Komisijas 2001. gada 23. maija Lēmumā 2001/462/EK, EOTK par uzklausīšanas amatpersonu darba uzdevumiem dažos tiesas procesos par konkurenci — OV L 162, 19.6.2001., 21. lpp. )