Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9717 — Bergé/Mitsubishi Corporation/Bergé Auto/JV) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 64/09