Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9717 — Bergé/Mitsubishi Corporation/Bergé Auto/JV) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 64/09