Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9717 — Bergé/Mitsubishi Corporation/Bergé Auto/JV) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 64/09