Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 98/2012, 7. veebruar 2012 , mis käsitleb luba Pichia pastoris’ e (DSM 23036) abil saadud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) kasutamiseks broilerkanade, broilerkalkunite, munakanatibude, aretuskalkunite, munakanade, muud liiki nuumlindude ja munalindude, võõrutatud põrsaste, nuumsigade ja emiste söödalisandina (loa omanik Huvepharma AD) (EMPs kohaldatav tekst)