Decyzja Rady (UE) 2015/2020 z dnia 26 października 2015 r. przekazująca Sekretarzowi Generalnemu Rady uprawnienie do wydawania dokumentu laissez-passer członkom, urzędnikom i innym pracownikom Rady Europejskiej i Rady, a także wnioskodawcom specjalnym wskazanym w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1417/2013, oraz uchylająca decyzję 2005/682/WE, Euratom