Neuvoston päätös (EU) 2015/2020, annettu 26 päivänä lokakuuta 2015, neuvoston pääsihteerin valtuuttamisesta myöntämään kulkulupia Eurooppa-neuvoston ja neuvoston jäsenille, virkamiehille ja muulle henkilöstölle ja asetuksen (EU) N:o 1417/2013 liitteessä II tarkoitetuille erityisille hakijoille sekä päätöksen 2005/682/EY, Euratom kumoamisesta