Nõukogu otsus (EL) 2015/2020, 26. oktoober 2015, millega delegeeritakse nõukogu peasekretärile volitused reisilubade väljastamiseks Euroopa Ülemkogu ja nõukogu liikmetele, Euroopa Ülemkogu ja nõukogu ametnikele ning muudele teenistujatele ning samuti määruse (EL) nr 1417/2013 II lisas sätestatud eritaotlejatele, ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/682/EÜ, Euratom