Απόφαση (ΕΕ) 2015/2020 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη μεταβίβαση στον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου της εξουσίας να χορηγεί άδειες διέλευσης στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, στους υπαλλήλους και στο λοιπό προσωπικό, καθώς και στις ειδικές περιπτώσεις αιτούντων που προβλέπονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1417/2013, και κατάργηση της απόφασης 2005/682/ΕΚ, Ευρατόμ