Komission asetus (ETY) N:o 3440/84, annettu 6 päivänä joulukuuta 1984, välineiden kiinnittämisestä trooleihin, ankkuroituihin kierrenuottiin ja vastaavanlaisiin verkkoihin