Κανονισμός (ΕΕ) 2021/376 της Επιτροπής της 24ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινής απαγόρευσης της αλιείας κοκκινόψαρων στη ζώνη NAFO 3M από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης