Sklep Enotnega odbora za reševanje (EU) 2019/571 z dne 28. marca 2019 o razrešnici glede izvrševanja proračuna in zaključnem računu Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2017 (SRB/PS/2019/02)