2014/84/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 12. februāris ), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2013/426/ES par pasākumiem, lai nepieļautu Āfrikas cūku mēra vīrusa ienešanu Savienībā no dažām trešām valstīm vai trešo valstu teritoriju daļām, kurās ir apstiprināta minētās slimības klātbūtne, un ar kuru atceļ Lēmumu 2011/78/ES (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 715) Dokuments attiecas uz EEZ