Zadeva C-354/08: Sklep predsednika Sodišča z dne 26. februarja 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Francoski republiki