vec C-354/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z  26. februára 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika