Дело C-354/08: Определение на председателя на Съда от 26 февруари 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Френска република