Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9902 — HPS / Temasek / Cypress Creek Holdings) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 299/09