P7_TA(2013)0464 Eiropas transporta tīkls ***I Eiropas Parlamenta 2013. gada 19. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai (COM(2011)0650/3 – C7-0375/2012 – 2011/0294(COD)) P7_TC1-COD(2011)0294 Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 19. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 661/2010/ES