P7_TA(2013)0464 Transeuropinis transporto tinklas ***I 2013 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių (COM(2011)0650/3 – C7-0375/2012 – 2011/0294(COD)) P7_TC1-COD(2011)0294 Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. lapkričio 19 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. …/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES