Дело C-275/18: Решение на Съда (трети състав) от 28 март 2019 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud — Чешка република) — Milan Vinš/Odvolací finanční ředitelství (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Член 131 и член 146, параграф 1, буква а) — Освобождаване на доставките на стоки, изпратени или превозени до местоназначение извън Европейския съюз — Предвидено от националното право условие за освобождаване — Поставяне на стоки под определен митнически режим — Доказване на поставянето под режим износ)