1969 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2603/69, nustatantis bendrąsias eksporto taisykles