Predmet C-620/20 P: Žalba koju je 19. studenoga 2020. podnio International Management Group (IMG) protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 9. rujna 2020. u predmetu T-381/15 RENV, IMG/Komisija