Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/2016 (2019. gada 11. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz aukstumiekārtu energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1060/2010 (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 315, 2019. gada 5. decembris)