Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2016 на Комисията от 11 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на хладилни уреди и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1060 /2010 на Комисията (Официален вестник на Европейския съюз L 315 от 5 декември 2019 г.)