Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija - SESTĀ DAĻA: NOTEIKUMI PAR IESTĀDĒM UN FINANŠU NOTEIKUMI - I SADAĻA: NOTEIKUMI PAR IESTĀDĒM - 1. nodaļa: Iestādes - 5. iedaļa: Eiropas Savienības Tiesa - 273. pants (bijušais EKL 239. pants)