Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Mischo της 11ης Μαρτίου 1986. # Malt GmbH κατά Hauptzollamt Düsseldorf. # Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Finanzgericht Düsseldorf - Γερμανία. # Νομισματικά εξισωτικά ποσά - Νωπό βόειο κρέας, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο - "Hilton beef". # Υπόθεση 236/84. TITJUR Malt