Komisijas Regula (ES) 2020/1000 (2020. gada 9. jūlijs), ar kuru labo Regulas (ES) Nr. 1253/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām ventilācijas iekārtām, atsevišķu valodu versijas (Dokuments attiecas uz EEZ)