2014/542/EU, Euratom: Besluit van het Europees Parlement van 3 april 2014 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, Afdeling I — Europees Parlement