2014/542/ES, Euratom: Eiropas Parlamenta Lēmums ( 2014. gada 3. aprīlis ) par Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa – Eiropas Parlaments