2014/542/EU, Euratom: Europa-Parlamentets afgørelse af 3. april 2014 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion I — Europa-Parlamentet