2014/542/ЕС, Евратом: Решение на Европейския парламент от 3 април 2014 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел I – Европейски парламент