asia C-361/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 6.6.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Szekszárdi Járásbíróság — Unkari) — Ágnes Weil v. Géza Gulácsi (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EU) N:o 1215/2012 — 66 artikla — Ajallinen soveltamisala — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Asiallinen soveltamisala — Siviili- ja kauppaoikeudelliset asiat — 1 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan a alakohta — Soveltamisalan ulkopuolelle rajatut asiat — Aviovarallisuussuhteet — 54 artikla — Hakemus todistuksen saamiseksi tuomion antaneen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanokelpoisuudesta — Tuomioistuinratkaisu, joka koskee avoliittoon perustuvan varallisuussuhteen purkamisesta johtuvaa saatavaa)