Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/690 (2019. gada 17. decembris), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 piemērošanas noteikumus attiecībā uz sarakstā norādītajām slimībām, kurām piemēro Savienības līmeņa uzraudzības programmas, šādu programmu ģeogrāfisko darbības jomu un tām sarakstā norādītajām slimībām, attiecībā uz kurām nodalījumiem var noteikt statusu “brīvs no slimības” (Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)