Komisijas Regula (ES) 2020/771 (2020. gada 11. jūnijs), ar ko attiecībā uz annato, biksīna, norbiksīna (E 160b) lietojumu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)