STARPPOSMA ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par konstatēšanu, ka ir droša varbūtība, ka Polija varētu nopietni pārkāpt tiesiskumu (COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)) Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Referents: Juan Fernando López Aguilar