Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 869/2014 z  11. augusta 2014 o nových službách osobnej železničnej dopravy Text s významom pre EHP