ATZINUMS Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja Reģionālās attīstības komitejai par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgotu tās vispārīgo mērķi (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)) Atzinuma sagatavotājs: Csaba Sógor