Komission asetus (EU) N:o 149/2011, annettu 18 päivänä helmikuuta 2011 , tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta IFRS-standardeihin tehtyjen parannusten osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti