2016 m. gegužės 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1437, kuriuo dėl Sąjungos lygio prieigos prie reglamentuojamos informacijos techninių reguliavimo standartų papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB (Tekstas svarbus EEE)$