Mål T-803/19: Tribunalens beslut av den 16 juni 2020 – etc-gaming och Casino-Equipment mot kommissionen (Skadeståndstalan – Unionens underlåtenhet att inrätta ett effektivt rättsmedel mot nationella domstolars beslut att inte begära förhandsavgörande från EU-domstolen – Tillräckligt klar överträdelse av en rättsregel som ger enskilda rättssubjekt rättigheter – Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)